Trustpilot

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1 iMove B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: iMove B.V. gevestigd aan de Darwinstraat 9-H te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71247572
E-mail adres: info@imove.nl, BTW nr: NL858635987B01.
1.2 Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen de klant en iMove B.V.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met iMove B.V. een overeenkomst aangaat;
1.4 consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
1.5 Fiets: de elektrische fiets die door iMove B.V. geleverd wordt.
1.6 Experience center: de fysieke verkoopruimte van iMove B.V. waar de klant een bestelling kan plaatsen.
1.7 Maatwerk: de producten die door iMove B.V. worden vervaardigd, zijn maatwerk en worden op basis van specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van individuele keuzes en/of beslissingen van de klant zijn gemaakt.
1.8 Bedenktijd: de termijn waar binnen de klant de koop buiten de verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de klant is ontvangen.

Artikel 2. Algemeen / Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen iMove B.V. en de klant.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van iMove B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen iMove B.V. en de klant.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend indien zij schriftelijk door iMove B.V. zijn bevestigd.
2.4 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat via de e-mail met de klant gecommuniceerd wordt.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door iMove B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6 iMove B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
2.7 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.
2.8 Producten op getoonde afbeeldingen en video gepresenteerd op de website, webshop, email of een ander kanaal kunnen afwijken van de realiteit.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand:
1. nadat de klant de digitale overeenkomst heeft ondertekend. iMove B.V. verstrekt de klant via de e-mail een afschrift van de overeenkomst;
2. nadat de klant een papieren kooporder heeft ondertekend. De klant ontvangt een kopie van de ondergetekende kooporder; 
3. nadat de klant de bestelling geplaatst heeft via de webshop.

Artikel 4. Gebruik van de fiets

4.1 De fiets is gebouwd om gebruikt te worden op een openbare en verharde weg.
4.2 Na constatering van een gebrek aan de fiets, mag de fiets niet meer gebruikt worden, tenzij er sprake is van een dermate klein gebrek dat het gebruik van de fiets geen risico voor gevaar of ongelukken met zich meebrengt of dat het verder gebruiken van de fiets geen gevolgschade of extra schade aan de fiets met zich meebrengt of met zich mee kan brengen.

Artikel 5. Klachten

5.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk aan iMove B.V. te Ede of per mail aan info@imove.nl te worden gericht. iMove B.V. streeft ernaar binnen 14 dagen een eerste inhoudelijke reactie te geven.
5.2 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door iMove B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturatie geschiedt vooraf dan wel, indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen, in termijnen.
6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een klant worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten.
6.3 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 7. Levering

7.1 Onder leverweek wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde leverweek. Deze leverweek wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
7.2 Het risico van de fiets gaat over op de klant op het moment dat de fiets het magazijn van iMove heeft verlaten.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte tot stand is gekomen, dan heeft de klant zijnde een consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de bestelling van iMove B.V. heeft ontvangen.
8.2 Gedurende de herroepingsperiode zal de klant zorgvuldig omgaan met de fiets. De klant heeft voor het tot stand komen van de overeenkomst een testrit op een demo fiets gemaakt, die gelijk is aan de fiets die aan de klant is geleverd. Wil de klant een beroep doen op zijn herroepingsrecht, is het niet toegestaan met de fiets op de openbare weg gefietst te hebben. Tevens bedraagd het aantal gereden kilometers op de fiets niet meer dan 5 km.
8.3 Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan iMove B.V. kenbaar te maken.
8.4 Indien de klant op elektronische wijze aan iMove B.V. kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt iMove B.V. na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
8.5 Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant de fiets binnen 14 dagen naar iMove B.V. terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, in de originele verpakking.
8.6 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van de fiets voor rekening van de klant en bedragen € 45,- per fiets indien iMove B.V. deze moet (laten) ophalen.
8.7 Het risico van de retourzending rust bij de klant.
8.8 Maakt de klant gebruik van zijn herroepingsrecht en blijkt:
a. uit de kilometerstand van de fiets dat de klant de fiets in strijd met artikel 8.2 gebruikt heeft;
b. dat de fiets beschadigd is;
c. dat de fiets incompleet is, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat iMove B.V. terugbetaalt.
8.9 Is er sprake van artikel 8.8, dan kan iMove B.V. de geretourneerde fiets enkel als tweedehands fiets verkopen en wordt de schade die iMove B.V. heeft geleden als volgt berekend: De prijs die aan de klant in rekening is gebracht voor de fiets minus de door iMove B.V. te bepalen tweedehands verkoopprijs van de fiets met bijbehorende verwerkings-/administratiekosten á €30,00 per fiets.
8.10 iMove B.V. zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat iMove B.V. de fiets heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren.
8.11 Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een bedrijf. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen in de verkoopruimte.
8.12 Bij aankoop van producten of diensten binnen de verkoopruimte, heeft de klant het recht om de aankoop met opgave van redenen kosteloos te ontbinden indien hij dit kenbaar maakt in de redelijk gestelde termijn van 48 uur na aankoopdatum. Indien de klant de ontbinding kenbaar maakt na de redelijk gestelde termijn van 48 uur, is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan iMove B.V.. Deze is gebaseerd op de kosten die iMove B.V. heeft gemaakt. Indien de klant nog geen definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de totale koopsom. Indien de klant een definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de totale koopsom. Indien de klant op de dag van levering van het door hem bestelde product of dienst kenbaar maakt de overeenkomst te willen ontbinden, is hij een schadevergoeding verschuldigd van 50% aan iMove B.V..
8.13 Indien het product maatwerk is, heeft de klant het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat iMove B.V. een product die volgens specificaties van de klant is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. iMove B.V. heeft de klant hierop gewezen door dit schriftelijk te vermelden op de factuur.

Artikel 9. Conformiteit, Keuren, Garantie

9.1 iMove B.V. staat ervoor in dat de geleverde fiets voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 De klant is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de geleverde fiets aan de overeenkomst beantwoordt en, desgevraagd, een verklaring te ondertekenen omtrent de staat waarin de fiets is ontvangen. Mankementen, problemen, of als order niet volledig geleverd is dit binnen 7 dagen na ontvangst melden. Na 7 dagen is iMove gerechtigd om kosten hiervoor door te berekenen.
9.3 Gebreken aan de fiets die aantoonbaar op een materiaal en/of productiefout terug te voeren zijn, worden door iMove B.V. kosteloos hersteld, indien de gebreken tijdig na constatering ervan bij iMove B.V. worden gemeld.
9.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor geleverde nieuwe fietsen de volgende garanties: 60 maanden op het frame, 60 maanden op de voorvork, 12 maanden op het aandrijfsysteem, 12 maanden op het accupakket (mits voldaan aan de bewaar-, gebruik- en laadinstructies), 12 maanden op de bedieningsunit en 12 maanden op alle overige onderdelen uitgezonderd die aan slijtage onderhevig zijn.
9.5 Onder onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen o.a.: banden, zadel, ketting, kettingbladen, tandwielen, kabels, verlichting, pedalen, remschijven en remblokken.
9.6 Voor de 36 volt accu met 378 wattuur (10.5Ah) en 504 wattuur (14.0Ah) capaciteit geldt de volgende garantie:
a. 0-3 maanden en tot 50 laadcycli (aantal keren opladen van de accu met 100% capaciteit) bij conditie minder dan 90%: vervangen nieuwe accu;
b. 3 tot 9 maanden en tot 250 laadcycli bij conditie minder dan 80%: gratis reparatie naar 80% capaciteit;
c. 9 tot 12 maanden en tot 500 laadcycli en bij conditie minder dan 60%: gratis reparatie naar 60% capaciteit.
9.7 De beslissing of een bepaald onderdeel van de fiets onder de garantie valt, ligt bij iMove B.V.
9.8 Indien de garantieclaim door iMove B.V. wordt aanvaard, dan zal een onderdeel in het service center te Ede of door een servicepartner van iMove B.V. vervangen of gerepareerd worden. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn worden aan de klant in rekening gebracht.
9.9 Het vervangen onderdeel dient altijd per ommegaande retour gestuurd te worden aan iMove B.V., anders wordt het onderdeel voor het vooraf aangegeven bedrag in rekening gebracht, retourkosten zijn voor rekening klant. 
9.10 De garanties zoals omschreven in artikel 9.4 en 9.6 zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en vervallen bij eigendomsoverdracht van de fiets.
9.11 De garantieclaim wordt door iMove B.V. niet geaccepteerd indien gebreken aan de fiets zijn veroorzaakt door:
a. normale slijtage;
b. het door de klant niet (voldoende) zorgdragen voor juist en regelmatig onderhoud conform de geldende voorschriften, een exemplaar daarvan is aan de klant bij aflevering overhandigd;
c. scherpe voorwerpen, huisdieren, ongevallen of slippen;
d. van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, wegomstandigheden, strooizout en steenslag;
e. gebruik van de fiets in strijd met het doel waarvoor de fiets gebouwd is, met de gebruiksinstructies of met de gebruikshandleiding en de technische specificaties;
f. reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die door iMove B.V. daartoe niet schriftelijk zijn aangewezen.
9.12 De klant dient zelf met de fiets naar onze werkplaats te komen voor alle reparaties.
9.13 Onder de garantie valt niet het vergoeden van kosten voor vervangend vervoer, van reiskosten of van de kosten voor het verplaatsen van de fiets naar de werkplaats waar de reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en voor het versturen van onderdelen. iMove B.V. kan hiervoor kosten in rekening brengen. De kosten voor het laten ophalen en afleveren (binnen Nederland en België) van je e-bike bedragen: € 78,- inclusief BTW. (voor de Waddeneilanden geldt een tarief van €120,- inclusief BTW)
9.14 Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.
9.15 Een beroep op de garantie dient schriftelijk, per mail, te geschieden tegen overlegging van het aankoopbewijs, indien mogelijk van foto’s van het gebrek en van de overige gevraagde gegevens.
9.16 Indien een beroep op service voor onderhoud/reparatie wordt gedaan welke niet valt onder de garantievoorwaarden zoals hierboven omschreven, dan zullen de kosten hiervan aan de klant in rekening worden gebracht. De klant wordt geadviseerd goede notie te nemen van de gebruikshandleiding om onnodige kosten te voorkomen. Elke opdracht aan een derde, anders dan door iMove B.V. geaccordeerde garantie werkzaamheden, valt uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van iMove B.V..
Garantie en service op locatie gelden alleen in Nederland. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de klant in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 64,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van € 60,00 per rit, met een starttarief van € 15,00.
9.17 De klant heeft de plicht schade aan de fiets te beperken en heeft, indien nodig, de bewijsplicht.
9.18 Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant zijnde een klant op grond van de overeenkomst tegenover iMove B.V. kan doen gelden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring

10.1 Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen op-genomen in deze algemene voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan. iMove B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
10.2 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de door iMove B.V. geleverde fiets, sluit iMove B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
10.3 iMove B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de fiets, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor de fiets gebouwd is.
10.4 Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. iMove B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de fiets. iMove B.V. is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de fiets, tenzij iMove B.V. op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is. De klant is er te allen tijde zelfverantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met de fiets. Het gebruik van de fiets is geheel voor risico van de klant.
10.5 iMove B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant de geleverde fiets niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.
10.6 iMove B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
10.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens iMove B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens iMove B.V. kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 iMove B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; epidemieën; pandemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan iMove B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in het emailverkeer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van iMove B.V. of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van iMove B.V., van haar leverancier of van het door iMove B.V. ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
11.2 In geval van overmacht is iMove B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover iMove B.V. als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde en nog te leveren fiets blijft uitsluitend eigendom van iMove B.V., totdat alle vorderingen die iMove B.V. op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de fiets niet op de klant is overgegaan, mag de klant de fiets niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.2 De klant verplicht zich op eerste verzoek van iMove B.V. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van de fietsen op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
12.3 De klant is verplicht de fiets die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van iMove B.V. te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van iMove B.V. veilig te stellen.
12.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens iMove B.V. niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is iMove B.V. gerechtigd de fiets, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van iMove B.V. op volledige schadevergoeding.
12.5 Indien iMove B.V. gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht iMove B.V. toegang te verlenen tot de locatie waar de fiets van iMove B.V. zich bevindt.
12.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van iMove B.V..
12.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan iMove B.V. toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 iMove B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen de klant en iMove B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar iMove B.V. gevestigd is.